Privacyverklaring

Over Firma Stip

Firma Stip, gevestigd aan de Douzastraat 4, 2581 RX te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens

Freekje Mollema
freekje@firmastip.nl
www.firmastip.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Firma Stip verwerkt persoonsgegevens die doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je je gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Overige persoonsgegevens welke verstrekt worden bij het afnemen van onze dienstverlening

  Als je ervan overtuigd bent dat er zonder toestemming bijzondere of gevoelige persoonlijke gegevens zijn verzameld, neem dan contact op via freekje@firmastip.nl. De informatie wordt dan verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we je persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen 

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Contact met je op te nemen via telefoon of email om de afgenomen dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om de aangeboden dienst gedegen uit te kunnen voeren
 • Vanwege wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte
 • Geautomatiseerde besluitvorming 

Firma Stip neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Firma Stip) tussen zit.

Hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden

Firma Stip bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Firma Stipt verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, zoals het informeren van een specialist of een co-trainer of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder worden geen gegevens aan derden verstrekt.

Cookies

Firma Stip gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt cookies ook lokaal verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Firma Stip en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar freekje@firmastip.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. 

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken. Stuur de hiervoor genoemde stukken per e-mail naar freekje@firmastip.nl Firma Stip wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe je persoonsgegevens beveiligd worden

Firma Stip neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via freekje@firmastip.nl

.